Badanie „Diagnoza potencjału kulturalnego Wrocławia”

„Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia” to badanie przygotowywane na potrzeby Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056 przez zespół ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. Pracami kierował dr Mirosław Grochowski.

Traktuje ono o sposobie rozumienia roli twórczości w mieście metropolitalnym jakim jest Wrocław w kontekście aktualnych trendów i procesów kulturotwórczych. Celem badania była identyfikacja wrocławskiego pola twórczości i jego diagnoza; identyfikacja praktyk zasługujących na upowszechnienie oraz obszarów wymagających interwencji; a także wypracowanie scenariuszy, które pozwolą na systemowe i zgodne z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy wspieranie potencjału twórczego i twórców w mieście w długiej perspektywie.

Definicja „potencjału twórczego” czy „twórczości” zaproponowana przez autorów tego badania jest szeroka, co wiąże się z włączeniem polityki kulturalnej miasta do całościowej polityki rozwojowej miasta. Twórczość oraz twórcze uczestnictwo w kulturze jest podstawowym sposobem realizowania autonomii osoby ludzkiej i jej pełnej samorealizacji, co decyduje o autotelicznym charakterze twórczości, sztuki i kultury. Jednocześnie twórczość i oparte na niej formy ekspresji kulturowej mają fundamentalne znaczenie dla tworzenia się wspólnej tożsamości, kapitału społecznego i zaufania, przez co decydują o potencjale rozwojowym społeczności.

Raport z badań opublikujemy wkrótce.